Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải là Trường Đại học công lập trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, tiền thân là Trường Cao đẳng Công chính được khai giảng lại dưới chính quyền Cách mạng vào ngày 15 tháng 11 năm 1945 theo Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Những dấu mốc lịch sử chính:
– Ngày 15/11/1945: Trường Cao đẳng Công chính
– Ngày 24/2/1949: Trường Cao đẳng Kỹ thuật
– Ngày 01/11/1952: Trường Cao đẳng GT Công chính
– Ngày 18/12/1956: Trường Trung cấp Giao thông
– Ngày 29/11/1961: Bác Hồ về thăm Trường
– Ngày 08/2/1990: Trường Trung học GTVT khu vực 1
– Ngày 24/7/1996: Trường Cao đẳng GTVT
– Ngày 27/4/2011: Trường Đại học Công nghệ GTVT
* Ngày 15/11 được lấy là ngày Thành lập Trường
* Ngày 29/11 được lấy là ngày Truyền thốngTrường